Proč jsou zde lodě ?
Jelikož chceme v květnu měřit signál na moři !  :)

 

Stačí mi k připojení jenom smlouva s vámi nebo musím ještě uzavírat smlouvu s hasiči ?
Ano, musíte uzavřít smlouvu i s HZS . Zjednodušeně řečeno, naše smlouva řeší provoz zařízení dálkového přenosu, ta s hasiči řeší výjezd...

 

Kdy je třeba s vámi uzavřít smlouvu o provozu zařízení dálkového přenosu (ZDP) a co je v ní řešeno?
Tuto smlouvu je potřeba uzavřít ještě před spuštěním ZDP do provozu, tzn. před vlastní instalací ZDP. Po instalaci ZDP již toto zařízení vysílá a je tedy nutné jej mít tzv. „pod smlouvou“, jinak by šlo o neoprávněný provoz, což legislativa nepovoluje.
Smlouva obsahuje jednorázový poplatek za vstup do uzavřené radiové sítě a měsíční paušál za provoz, poplatky, pronájmy, správu zařízení, údržbu zařízení a servisní materiál. Provoz tohoto zařízení nahrazuje nutnost zřízení nepřetržité trvalé obsluhy EPS v místě s ovládacím a signalizačním panelem, a to trvalou obsluhu alespoň dvou osob , což výrazně snižuje provozní náklady uživatele EPS.

 

Co obsahuje výkaz/výměr dodávek a prací potřebných k provedení instalace ZDP a jeho propojení se systémem EPS ?
Obsahuje dodávku materiálu a práce nezbytné k tomu, aby systém EPS byl propojen se zařízením ZDP pro úspěšný přenos dat na PCO HZS. Zjednodušeně tedy se jedná o dovybavení systému EPS o potřebný anténní systém, programování PCO, nastavení veškeré komunikace mezi EPS a PCO, programování PCO a koordinace s EPS, resp. HZS. Jedná se o jednorázový náklad a je třeba u nás tyto dodávky a práce objednat.
 

Zajišťujete dokumentaci zdolávání požáru (DZP) ?
Ne. Tuto dokumentaci si zajišťuje uživatel EPS.

 

Jak se připravit na propojení se ZDP ?
Připravte si 1sumární výstup porucha a 1 výstup sumární poplach. Je možné použít potenciálový i bezpotenciálový výstup.
Pro sériovou komunikaci 232 - Rx,Tx,GND. Pro sériovou komunikaci 485 - A,B.

 

Je možné zkoušet sériový přenos dat do ZDP i v režimu "Revize" nebo "Test" ?
Ne, není. Je nutné vždy vypnout návazná zařízení a zkoušet v "ostrém" režimu ústředny EPS.

 

Jak bude probíhat zkouška přenosu na PCO HZS se zástupcem HZS PaK ?
Standardně probíhá vyvoláním poplachu tlačítkovým hlásičem. Kontroluje se aktivace návazných zařízení, otevření klíčového trezoru, funkčnost OPPO panelu a následné nulování poplachu přes OPPO. Samozřejmě také zástupce HZS ověřuje v reálném čase příchod sumární poplachové zprávy a současně příchod sériové zprávy s konkrétním číslem hlásiče na PCO. Po prvotním poplachu v "ostrém" režimu je možné vypnout návazná zařízení a provádí se kontrola přenosu z jednotlivých hlásičů. Testované hlásiče a jejich počet vždy určuje zástupce HZS.

 

Objednali jsme klíčový trezor ve verzi pro Pardubický kraj, stačí to? Kdo mi nastaví zámek v KTPO ?
S objednávkou se obraťte na firmu 3JP s.r.o., Spořilovská 125, 50341 Hradec Králové 7, mob: +420 603 542 255
.
 

Je třeba zajistit schválení DZP před zkouškou? 
Ano. DZP předložte odpovědnému zástupci HZS ke schválení ještě před závěrečnou zkouškou.

 

Zajistíte vypracování projektové dokumentace ZDP ?
Ano, můžeme ji vypracovat. Objednejte ji samostatně.

 

Je nutné popisovat adresně každou místnost?
Ano. Je nutné přesně identifikovat každý hlásič a popis (označení) místnosti, kde je instalován. Tento popis musí souhlasit se skutečným popisem (označením) dveří v objektu a s předanými podklady.


Jak mám podat žádost o připojení ?

Žádost je ke stažení i na našich, ale předně na webových stránkách HZS Pardubického kraje www.hzspa.cz Žádost je nutné podat min. 1 měsíc před plánovaným připojením na PCO HZS Pardubického kraje na adresu HZS Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice. Jako přílohu žádosti je nutné přiložit protokol měření signálu od správce přenosu signálu na PCO a kopii ověřené projektové dokumentace k objektu vč. závazných stanovisek vydaných stavebním úřadem a HZS Pardubického kraje a doklad o povolení stavby stavebním úřadem.

Co všechno je náplní zkoušky připojení? A co na ni mít připraveno a v jakém termínu žádat o provedení ?
Zkouškou připojení se rozumí přezkoušení přenosové cesty na PCO HZS Pardubického kraje a kontrola splnění všech podmínek připojení. Způsob a rozsah určí pověřený pracovník HZS Pardubického kraje. Tato zkouška nenahrazuje funkční nebo koordinační funkční zkoušky zařízení EPS a provádí se na základě žádosti o její provedení. Při zkoušce musí být přítomen pověřený pracovník HZS Pardubického kraje, pracovník určený správcem přenosu signálu na PCO, dva pracovníci, kteří jsou oprávněni provést zkoušky systému EPS a určený zástupce za provozovatele EPS a ZDP. Provádí se fyzické přezkoušení systému EPS, přenosu dat a generálního klíče (zkontroluje fyzicky rozsah osazení generálním klíčem umístěným v KTPO). Ke zkoušce připojení musí být provozovatelem EPS a ZDP připraveny požadované doklady a DZP k odsouhlasení.

Termín provedení zkoušky musí být dohodnut s pověřeným pracovníkem HZS Pardubického kraje nejpozději 3 týdny před předpokládaným termínem uskutečnění zkoušky.  Zkouška zároveň musí proběhnout minimálně 10 pracovních dní před předpokládaným termínem spuštění přenosu.


Souvisí rozšíření požárního systému o přenos na hasiče s nějakými doplňujícími povinnostmi ?
Ano. Souvisí. V   případě  rozšíření   systému   EPS   o  přenos   na  PCO   HZS,   musí   systém   obsahovat  KTPO, OPPO a ZDP. Instalovaný  systém  ZDP,   OPPO  a  KTPO  ve  vazbě na  EPS  musí být posouzen a typově schválen Ministerstvem vnitra - Generálním ředitelstvím HZS ČR. Pokud projekt EPS neobsahuje KTPO a OPPO, musí být tyto komponenty doplněny do stávající PD EPS a současně musí být do této PD zakomponovány:

  • prověrka činnosti stávající EPS podle "Provozní knihy zařízení EPS", zaměřenou na četnost nežádoucích hlášení stavu "POŽÁR", četnost poruch, četnost vypínání hlásicích linek (požárních smyček) a hrubou specifikaci příčin těchto jevů
  • návrh na odstranění zmíněných nežádoucích hlášení zavedením opakovaného nulování, zavedením závislosti více hlásicích linek (vícesmyčkové závislosti), záměnou druhu hlásiče (např. kouřový za tepelný) apod.
  • srozumitelný návod k zajištění přesné identifikace místa signalizace vzniku požáru, který bude umístěn v bezprostřední blízkosti  ústředny EPS nebo obslužného pole požární ochrany (dále jen "OPPO")

K projektové dokumentaci EPS musí být vypracován dodatek PD "Přenosu signálu na PCO HZS", který řeší propojení ZDP s ústřednou EPS a přenos technicko taktických informací na PCO. Zpracování tohoto dodatku můžete objednat u správce PCO.

Jaké jsou způsoby a průběh komunikace ZDP a PCO ?

Vysílač  STX23A  může s PCO  komunikovat  dvěma rozdílnými  komunikačními  cestami  (vždy  dle  typu  a osazení  komponent  ve  vysílači).  Jednosměrným rádiovým přenosem události na PCO a obousměrným (potvrzovaným)  přenosem  událostí  na  PCO  pomocí technologie  GSM/GPRS, přičemž  rádiový  přenos  dat je  brán  vždy  jako  hlavní  přenosová  cesta,  GPRS  je možné  nastavit  jako  hlavní  přenosovou  cestu, nebo lze  GPRS  nastavit  pouze  jako  záložní  přenosovou cestu.

UPOZORNĚNÍ: Přenos    událostí    technologií    GSM/GPRS    je podporováno  pouze  u  nového  provedení  PCO RADOMNET II. Přenos  sériových  kódů  pomocí  GSM/GPRS  probíhá vždy v režimu ROZŠÍŘENÁ   (5 byte) komunikace bez ohledu na nastavení způsobu rádiové komunikace.

Využití GPRS jako záložní komunikační cesty
V případě nastavení GPRS jako záložní přenosové cesty,  jsou  veškeré  informace  na  PCO  přenášeny primárně  přes  rádiový  přenos  dat.  Pokud  PCO vyhodnotí  ztrátu  spojení  tohoto  rádiového  přenosu dat,  může  automaticky  (případně  obsluha  PCO  i ručně)  dálkové  přepnout  vysílač  do  funkce  přenosu dat přes GPRS. Vysílač  v případě  záložní  komunikace  GPRS  je stále  přihlášen  v sítí  GPRS  a  na  PCO  posílá v pravidelných intervalech kontrolní telegramy. Tak že na  PCO  můžeme  průběžně  sledovat  připravenost vysílače k přepnutí na komunikaci po GPRS. I  v průběhu  komunikace  přes  GPRS  se  vysílač snaží  posílat  zprávy  přes  rádiovou  síť.  Proto  může obsluha  PCO  v případě  obnovy  rádiového  spojení vypnout přenos informací přes kanál GPRS.

Jaká je dostupnost radiového signálu pro objekty v Pardubickém kraji ?

Díky stavbě radiové sítě vybavené několika retranslačními (RTL) a opakovacími stanicemi máme pokrytí u 97% objektů, které si zažádaly o připojení na PCO HZS prostřednictvím zařízení dálkového přenosu. Místa se slabší úrovní signálu se podařilo "vykrýt" například sousední RTL či využitím anténního systému s vyšším výkonem.
V současné době považujeme síť za dokončenou, do budoucna však plánujeme její další posílení.

Dostupnost radiového signálu v Pardubickém kraji

Jako běžný uživatel, návštěvník bych tedy dost nutně potřebovala někde umístit výklad zkratek. Šlo by to ?

Ale samozřejmě, že ano. :) Web je stavěný "na míru" potřebám firem instalujících požární systémy a zákazníkům Hasičského záchranného sboru. Oni již tyto zkratky ve svých materiálech mají, znají je z norem, dokumentací, jednání, apod. Ale nebude na škodu uvést na tomto místě i upřesnění pro ty, jež nejsou přímo z tohoto oboru :

EPS-Elektrická požární signalizace, PCO-Pult centralizované ochrany, PCO HZS PaK-Pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, SW PCO–softwarové vybavení pultu centralizované ochrany, HW PCO–hardwarové vybavení pultu centralizované ochrany, KTPO-Klíčový trezor požární ochrany,OPPO-Obslužné pole požární ochrany, ZDP-Zařízení dálkového přenosu, PBŘ-Požárně bezpečnostní řešení, HZS-Hasičský záchranný sbor, DZP-Dokumentace zdolávání požáru, KOPIS-Krajské operační a informační středisko HZS, Podmínky připojení-Podmínky připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu dat na pult centralizované ochrany u Hasičského záchranného sboru, Provozovatel EPS a ZDP-provozovatel zařízení EPS a ZDP v objektu připojeného na PCO HZS, Uživatel EPS– provozovatel zařízení EPS připojeného objektu na PCO, Kontaktní osoba-osoba, která je určena provozovatelem EPS pro komunikaci s HZS. Tato osoba je povinna být dosažitelná 24 hodin denně na vyžádání KOPIS např. z důvodu hlášení poruch systému EPS, k převzetí střeženého objektu při poplachu maximálně do 30 minut po vyžádání KOPIS. Kontaktní osoba musí být prokazatelně proškolena na obsluhu systému EPS. Správce přenosu signálu na PCO-firma zajišťující přenos signálu od provozovatele EPS a ZDP na PCO HZS, Dodavatel EPS– dodavatel a servisní partner provozovatele zařízení EPS v objektu připojovaném či připojeném na PCO, Krajská radiová síť–soubor prostředků zajišťující přenos dat po radiových vlnách, zejména vysílací, retramslační, zesilující a přijímací zařízení pracující na vyčleněných radiových frakvencích, STX23A/F-vysílač, univerzální komunikační zařízení určené k přenosu stavu vlastních vstupů, dále bezpečnostních a servisních dat z elektronických požárních ústředen EPS z objektu na pult centralizované ochrany RADOM FIRE,  RTLS-retranslační stanice je určena pro příjem telegramů z objektových vysílačů nebo jiné retranslační stanice a jejich předání na pult centralizované ochrany, GK-systém generálního klíče v objektu, GPRS-(General Packet Radio Service) je služba umožňující uživatelům prostředků GSM přenos dat,  GSM (zkratka z francouzského „Groupe Spécial Mobile“) je nejrozšířenější standard pro mobilní telefony, Soustava LPS-vnější LPS (hromosvod) znamená především protipožární ochranu staveb (budov). Vnější ochrana by měla chránit stavbu před požárem nebo mechanickými účinky bleskového proudu a také osoby nacházející se uvnitř nebo vedle stavby před zraněním nebo smrtí v důsledku průchodu bleskového proudu.

a pokud máte další zkratky, na které jste u nás narazili, napište. Doplníme. :)

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti