Příloha č. 1 k Pokynu ředitele HZS Pardubického kraje č. 34/2016

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ
elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu dat na pult centralizované ochrany u Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
(účinnost od 1. 12. 2018)

 

Seznam zkratek a pojmů:

EPS - Elektrická požární signalizace
PCO - Pult centralizované ochrany
KTPO - Klíčový trezor požární ochrany
OPPO - Obslužné pole požární ochrany
ZDP - Zařízení dálkového přenosu
PBŘ - Požárně bezpečnostní řešení
HZS - Hasičský záchranný sbor
DZP - Dokumentace zdolávání požáru
KOPIS - Krajské operační a informační středisko HZS Pardubického Kraje

Podmínky připojení - Podmínky připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu dat na pult centralizované ochrany u Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
Provozovatel EPS a ZDP - provozovatel zařízení EPS a ZDP v objektu připojeného na PCO HZS Pardubického kraje
Kontaktní osoba - osoba, která je určena provozovatelem EPS pro komunikaci s HZS. Tato osoba je povinna být dosažitelná 24 hodin denně na vyžádání KOPIS např. z důvodu hlášení poruch systému EPS, k převzetí střeženého objektu při poplachu maximálně do 30 minut po vyžádání KOPIS. Kontaktní osoba musí být prokazatelně proškolena na obsluhu systému EPS.
Správce přenosu signálu na PCO - firma zajišťující přenos signálu od provozovatele EPS a ZDP na PCO HZS Pardubického kraje


A: Projektová část

Projektová dokumentace EPS stavby musí být vždy odsouhlasena ze strany HZS Pardubického kraje. Projektová dokumentace EPS a PBŘ musí být vyhotovena v souladu s požadavky právních předpisů a platných norem a podmínek připojení a musí být předložena ve dvou vyhotoveních. Podmínky připojení musí být vždy součástí PBŘ. Umístění KTPO a OPPO musí být vyznačeno již v projektové dokumentaci k územnímu řízení.

Pokud je už EPS instalována, je nutné zpracovat ke stávající dokumentaci stavby dodatek PBŘ a projektové dokumentace EPS ve vazbě na ZDP, jehož obsahem kromě požadavků platných norem a předpisů bude:

 • prověření činnosti stávající EPS se zaměřením na četnost nežádoucích hlášení stavu požár, četnost poruch a četnost vypínání linek, praktické prověření zařízení a specifikaci příčin nežádoucích jevů
 • návrh na odstranění nežádoucích jevů na zařízení EPS
 • specifikace druhu, rozsahu a počtu informací přenášených zařízením dálkového přenosu, včetně způsobu propojení ústředny EPS, účastnického dílu ZDP, obslužného pole požární ochrany a klíčového trezoru požární ochrany dispoziční umístění OPPO, KTPO, vlastního účastnického dílu ZDP a dalších vyžadovaných zařízení
 • technické řešení napojení účastnických dílů ZDP na přenosovou trasu ve spolupráci se správcem přenosu signálu na PCO (typ vysílače, způsob přenosu atd.)
 • podmínky připojení

Tento dodatek předložit k odsouhlasení HZS Pardubického kraje.


Další požadavky v rámci projektové části:

1) Požadavky na EPS

Systém EPS musí být nainstalován v souladu se schválenou projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem. Pokud je během montáže nezbytné provést jakékoliv změny oproti ověřené projektové dokumentaci pro provádění systému EPS, musí být takové změny odsouhlaseny projektantem systému EPS, doplněny do projektové dokumentace skutečného provedení stavby a podle závažnosti znovu projednány se stavebním úřadem.

Jakékoliv změny na systému EPS a tím i připojení na PCO HZS Pardubického kraje musí být vždy odsouhlaseny ze strany HZS Pardubického kraje.

V případě zdvojené instalace hlásičů EPS (tzn. v podhledu i nad ním) je požadována viditelná světelná identifikace hlásičů umístěných nad podhledy. V případě instalace hlásičů EPS v prostoru zdvojené podlahy musí být umístění těchto hlásičů označeno na podlaze.

Systém EPS musí být adresný.
U jednotlivých hlásičů musí být uveden popisek s adresou hlásiče. Tento popisek musí mít takovou velikost, aby byl běžně čitelný bez použití pomůcek (např. žebřík, plošina) a to i u čidel, které jsou nad podhledem, pod podlahou, anebo uvnitř technologie.
Popis hlásiče na ústředně EPS se musí shodovat s popisy na PCO HZS Pardubického kraje.
Popis hlásiče by měl obsahovat informace o čísla hlásiče, čísle místnosti, názvu místnosti dle skutečného využití, podlaží a dle plánu a popř. typ hlásiče (příklad: "5/6 - m.č.101 Kancelář - 2NP" nebo "15/7, hala 206 - Sklad chemie,1NP - tl.").

Způsob popisu hlásiče na ústředně EPS musí být předem odsouhlasen pověřeným pracovníkem HZS Pardubického kraje. Po jeho schválení ze strany HZS Pardubického kraje musí být dané informace předány správci přenosu signálu na PCO.
Proto je nutné v dostatečném předstihu zaslat pověřenému pracovníkovi HZS Pardubického kraje seznam přenášených kódů ve formě tabulky, která by měla obsahovat sloupce:

 • smyčka/číslo hlásiče podle plánu
 • umístění hlásiče (číslo místnosti, název místnosti)
 • podlaží
 • typ hlásiče


2) Požadavky na OPPO, KTPO a generální klíč

Instalované OPPO a KTPO musí být posouzeno a typově schváleno Ministerstvem vnitra - Generálním ředitelstvím HZS ČR.

Klíč od KTPO je požadován motýlkový. Nastavení zámku KTPO je požadováno kompatibilní s univerzálním motýlkovým klíčem, který má k dispozici pouze HZS Pardubického kraje. Toto nastavení je oprávněna provést pouze firma určená HZS Pardubického kraje (kontakt viz část F těchto podmínek připojení).
Uvnitř KTPO musí být za dvířky na motýlkový klíč umístěn v zámkové vložce generální klíč od všech prostor a místností v daném objektu včetně prostorů jiných uživatelů nebo nájemců. V OPPO bude rovněž osazena zámková vložka na generální klíč. Dveře či vrata, které provozovatel EPS nevyžaduje zamykat, mohou být opatřeny z obou stran zámky, které lze manuálně otevřít bez použití speciálního náčiní (např. WC kličky) nebo musí být zamezeno vložení klíče do zámku.

OPPO musí být připojeno a umístěno uvnitř objektu s provozovanou EPS v blízkosti vstupu, na snadno přístupném místě s dobrou viditelností, od kterého se předpokládá nástup jednotek požární ochrany k provedení požárního zásahu.
OPPO nesmí být umístěno od připojovaného objektu na PCO dále než 50 m (např. umístění na vrátnici v jiném objektu v rámci areálu).

V bezprostřední blízkosti OPPO je požadováno umístění tlačítek „CENTRAL STOP“ a „TOTAL STOP“, vypínačů VDO (velmi důležité obvody, které např. v nemocnici vypíná pověřený lékař, ne hasiči), popř. tlačítek k ovládání požárně bezpečnostních zařízení. V případě umístění OPPO v jiném objektu, než připojovaném na PCO (např. vrátnice v rámci areálu), bude umístění těchto tlačítek projednáno předem na HZS Pardubického kraje. V bezprostřední blízkosti OPPO bude umístěno DZP střeženého objektu.

V případě instalace sirén v systému elektrické zabezpečovací signalizace ne EPS bude umožněno vypnutí těchto sirén pomocí tlačítka OPPO.


3) Požadavky na ZDP

Instalovat ZDP lze pouze homologovaná Českým telekomunikačním úřadem, která jsou posouzena a typově schválena MV - generálním ředitelstvím HZS ČR k připojení na certifikované systémy EPS.
Přenos signálu na PCO HZS Pardubického kraje zajištuje firma, která je určená HZS Pardubického kraje jako správce přenosu signálu na PCO (kontaktní údaje viz část F těchto podmínek připojení).
Přenos na PCO HZS Pardubického kraje musí být zajištěn 24 hodin denně a to i v případech, kdy je v pracovní době zajištěna trvalá obsluha. Nelze realizovat variantu přenosu na PCO, kdy je v pracovní době obsluha, která informuje HZS telefonicky, a přenos je pouštěn pouze v mimopracovní době.

Z ústředny EPS prostřednictvím ZDP musí být přenášeny tyto informace:
 

 • globální požár
 • informace o adrese vysílacího místa
 • popis čidla (musí se shodovat s popisem na ústředně)
 • porucha EPS
 • výpadek ZDP

Jiné přenášené informace HZS Pardubického kraje nevyhodnocuje.


4) Požadavky na přístup k objektu

Musí být zajištěn příjezd vozidel jednotek HZS Pardubického kraje až k objektu a jejich ustavení, otočení apod. u objektu.
Vjezdové brány, vrata apod. musí být buď ovládány systémem EPS, nebo opatřeny zámkem na generální klíč. V druhém případě, tj. na generální klíč, musí být KTPO umístěno před vjezdovou bránou.

 

 

B: Fáze připojení
(žádost, přezkoušení přenosu, doklady, smlouva – kontakty)


1) Žádost o připojení

Žádost je ke stažení na webových stránkách HZS Pardubického kraje www.hzspa.cz
Žádost je nutné podat min. 1 měsíc před plánovaným připojením na PCO HZS Pardubického kraje na adresu HZS Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice.
Jako přílohu žádosti je nutné přiložit protokol měření signálu od správce přenosu signálu na PCO a kopii ověřené projektové doku-mentace k objektu vč. závazných stanovisek vydaných stavebním úřadem a HZS Pardubického kraje a doklad o povolení stavby stavebním úřadem.2) Zkouška připojení

Zkouškou připojení se rozumí přezkoušení přenosové cesty na PCO HZS Pardubického kraje a kontrola splnění všech podmínek připojení. Způsob a rozsah určí pověřený pracovník HZS Pardubického kraje (tato zkouška nenahrazuje funkční nebo koordinační funkční zkoušky zařízení EPS).
Zkouška připojení se provádí na základě žádosti o její provedení.
Při zkoušce musí být přítomen pověřený pracovník HZS Pardubického kraje, pracovník určený správcem přenosu signálu na PCO, dva pracovníci, kteří jsou oprávněni provést zkoušky systému EPS a určený zástupce za provozovatele EPS a ZDP.


Pověřený pracovník HZS Pardubického kraje provede fyzické přezkoušení systému generálního klíče - zkontroluje fyzicky rozsah osazení generálním klíčem umístěným v KTPO. Ke zkoušce připojení musí být provozovatelem EPS a ZDP připraveny požadované doklady a DZP k odsouhlasení.

Termín provedení zkoušky připojení musí být dohodnut s pověřeným pracovníkem HZS Pardubického kraje nejpozději 3 týdny před před-pokládaným termínem uskutečnění zkoušky. Vzhledem k vytíženosti pracovníků HZS Pardubického kraje nelze zajistit, že bude pozdějšímu požadavku na konkrétní termín vyhověno. Zkouška zároveň musí proběhnout minimálně 10 pracovních dní před předpokládaným termínem spuštění přenosu.


3) Smlouvy

Před připojením EPS na PCO HZS Pardubického kraje je nutné uzavřít smlouvu s HZS Pardubického kraje a samostatnou smlouvu také se správcem přenosu signálu na PCO, který zajišťuje připojení firem na PCO HZS Pardubického kraje. Do smlouvy uzavírané se správcem přenosu signálu na PCO HZS Pardubického kraje nijak nezasahuje a smluvní podmínky si investor vyřizuje přímo se správcem přenosu signálu na PCO sám.

S HZS Pardubického kraje je uzavřena jedna smlouva - „smlouva o zkušebním a trvalém připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu dat na pult centrální ochrany, o vyhodnocování požárně - taktických informací a o přijetí opatření pro účinné provedení zásahu jednotkou požární ochrany“.


4) Dokumentace zdolávání požáru

Před zkouškou přenosu je provozovatel EPS a ZDP povinen předložit pověřenému pracovníkovi HZS Pardubického kraje DZP pro střežený objekt ke kontrole. Včasné nepředložení a neodsouhlasení DZP může být důvodem k neuzavření smlouvy s HZS Pardubického kraje. Za dostačující se považuje DZP ve formě operativní karty zpracované v souladu s požadavky zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“). Minimální úroveň zpracování a značky budou odpovídat požadavkům dokumentu „Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů“, Ing. Zdeněk Hanuška, Praha 1996.

Operativní karta by měla obsahovat:

 • veškeré informace pro jednotky HZS Pardubického kraje k jejich snadné orientaci, rychlému zásahu v objektu a upozornění na veškerá rizika
 • textová část, grafická situace okolí či areálu, půdorysy jednotlivých podlaží
 • v půdorysech musí být popisy jednotlivých místností a prostor, tak jak jsou popsány v ústředně EPS a zadány v PCO HZS Pardubického kraje
 • v situaci a půdorysech musí být zakresleno umístění OPPO a KTPO a dále bude obsahovat výkresovou část s umístěním jednotlivých hlásičů včetně jejich čitelného označení
 • Součást DZP jako příloha operativní karty je výkresová dokumentace EPS a tabulka obsahující:
 • číslo hlásiče podle plánu
 • podlaží
 • umístění hlásiče (název místnosti)
 • číslo místnosti
 • typ hlásiče


Hasičský záchranný sbor si může vyžádat doplnění dalších informací do operativní karty a její rozšíření.

Připojení EPS na PCO HZS Pardubického kraje bude umožněno až po schválení DZP pověřeným pracovníkem HZS Pardubického kraje.
Po schválení DZP je provozovatel EPS a ZDP povinen předat DZP na HZS Pardubického kraje v tištěné podobě. DZP dále bude umístěno v tištěné podobě v označené schránce u OPPO. Velikost tištěné podoby bude maximálně formát A3.

 

5) Doklady

Před spuštěním přenosu na PCO HZS Pardubického kraje je požadováno předložení těchto dokladů:

Elektrická požární signalizace

 • seznam proškolených osob na obsluhu systému EPS
 • certifikace (jak pro jednotlivé komponenty, tak i pro celek)
 • doklad o kontrole provozuschopnosti dle § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci - zde budou uvedena i další zařízení, které EPS ovládá (požární uzávěry, zařízení pro odvod tepla a kouře, vypínání VZT, přívodu plynu, požární klapky…)
 • oprávnění k montáži
 • prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
 • revize elektrického zařízení
 • doklad o funkční, případně koordinační funkční zkoušce
 • schvalovací list KTPO a OPPO

Jestliže je k EPS připojeno jiné zařízení (např. EZS), které není uvedeno v prohlášení o shodě, je nutno doložit doklad o kompatibilitě zařízení.


Zařízení dálkového přenosu

 • certifikace
 • prohlášení o montáži dle § 6 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci
 • doklad o kontrole provozuschopnosti dle § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci
 • oprávnění k montáži
 • revize elektrického zařízení
 • schvalovací list ZDP

 

6) Další povinnosti

Provozovatel EPS a ZDP je povinen umožnit prohlídku připojovaného objektu (vč. kontroly vybavení KTPO, odzkoušení univerzálního motýlkového klíče a generálního klíče, kontroly DZP, příp. vyvolání cvičného poplachu) místně příslušné jednotce požární ochrany HZS Pardubického kraje.
Termíny prohlídek je provozovatel EPS a ZDP povinen si domluvit s velitelem stanice místně příslušné jednotky požární ochrany HZS Pardubického kraje ještě před zahájením připojení EPS na PCO HZS Pardubického kraje.
Informace o kontaktech na velitele stanice podá pověřený pracovník HZS Pardubického kraje.

 

C: Spuštění připojení na PCO


Připojení na PCO HZS Pardubického kraje může být spuštěno pouze na základě smluvního vztahu. Pokud je uzavřena smlouva mezi provozovatelem EPS a ZDP a HZS Pardubického kraje, pak je připojení na PCO HZS Pardubického kraje spuštěno v den nabytí účinnosti smlouvy mezi HZS Pardubického kraje a provozovatelem EPS a ZDP.


D: Provoz


V případě změny uživatele nebo nájemce prostor v objektu musí být v těchto prostorách zachován po dobu připojení na PCO HZS Pardubického kraje systém generálního klíče.
Při jakékoliv změně, např. využití prostor, změně nájemce nebo stavebních úpravách, je nutné danou změnu před jejím uskutečněním oznámit pověřenému pracovníkovi HZS Pardubického kraje, který rozhodne o dalším postupu.
Jakýkoliv zásah do nastavení zámku KTPO na motýlkový klíč může provést pouze firma určená HZS Pardubického kraje.
Umístění DZP u provozovatele EPS a ZDP: 1x u OPPO, 1x v dokumentaci požární ochrany a popř. 1x vrátnice nebo ústředny EPS.
Při jakékoliv změně musí být DZP aktualizována a aktualizovaná verze DZP (kompletní) předána opět ve dvou vyhotoveních na příslušnou centrální stanici HZS Pardubického kraje a provedena výměna všech verzí DZP u provozovatele EPS a ZDP.
U ústředny EPS bude uložena kopie výkresové dokumentace EPS.

Dveře, vrata, apod., které budou v rozporu s výše uvedenými ustanoveními v části A odst. 2, budou v případě nutnosti otevřeny standardními postupy jednotek HZS Pardubického kraje. V takovém případě HZS Pardubického kraje nenese odpovědnost za takto vzniklé škody. Toto platí i v případě nefunkčnosti KTPO.

Provozovatel EPS a ZDP je povinen umožnit prohlídku objektu (vč. kontroly vybavení KTPO, odzkoušení univerzálního motýlkového klíče a generálního klíče, kontroly DZP, příp. vyvolání cvičného poplachu) místně příslušnou jednotkou HZS Pardubického kraje, či pověřeným pracovníkem HZS Pardubického kraje.

 

E: Ukončení připojení

Připojení EPS na PCO HZS Pardubického kraje zaniká skončením platnosti smlouvy (doba určitá) nebo je ukončeno na základě písemné dohody mezi HZS Pardubického kraje a provozovatelem EPS a ZDP, popř. na základě výpovědi jedné ze smluvních stran dle smluvních podmínek vyplývající ze smlouvy o připojení.
Upozornění: Zrušení připojení EPS na PCO HZS nesmí odporovat schválené projektové dokumentaci stavby. V případě zrušení připojení musí být v objektu zajištěna 24-hodinová obsluha ústředny EPS splňující podmínky platných předpisů, toto zrušení musí být schváleno v rámci projektové dokumentace stavby.

 

F: Kontaktní údaje

Pověřený pracovník HZS Pardubického kraje:

pracovník oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP HZS Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice

tel.: aktuální kontakt uveden na webu
www.hzspa.cz  odkaz POŽÁRNÍ PREVENCE, PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY
e-mail: pco@pak.izscr.cz

 

Správce přenosu signálu na PCO: HZS PCO s.r.o., IČO: 15050904.
Kontaktní osoby provozovatele zařízení dálkového přenosu:

ve věcech smluvních Stanislav Navrátil, tel. č. 604 222 332,
e-mail: hzspco@hzspco.cz

ve věcech technických Jindřich Žouželka, tel. č. 603 884 422,
e-mail: technik@hzspco.cz

Firma určená HZS Pardubického kraje k nastavení KTPO:  3JP, s.r.o.
Spořilovská 125, 503 41 Hradec Králové 7
mob.: +420 603 542 255.

 

G: Závěrečná ustanovení

HZS Pardubického kraje není povinen vyhovět každé žádosti o připojení EPS na PCO HZS Pardubického kraje.
HZS Pardubického kraje neručí za kvalitu signálu připojení na PCO HZS Pardubického kraje, proto je nutné si u správce přenosu signálu na PCO předběžně ověřit, jaké je pokrytí signálem v dané lokalitě.
HZS Pardubického kraje si vyhrazuje právo změnit své požadavky nebo je doplnit dle konkrétní situace v jednotlivých případech.
Pokud dojde k rozporu podmínek připojení se skutečným stavem, je nutné danou věc projednat předem s pověřeným pracovníkem HZS Pardubického kraje. Tento pracovník může v odůvodněných případech rozhodnout o udělení výjimky.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti